भारतीय खाद्य महामंडळ 2020 चा निकाल

भारतीय खाद्य महामंडळ 330 व्यवस्थापक (सामान्य / डेपो / चळवळ / लेखा / तांत्रिक / सिव्हिल अभियांत्रिकी / इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल अभियांत्रिकी) पदांसाठी एफसीआय भरती. परीक्षेचा निकाल. एफसीआय निकाल.

पूर्व परीक्षा 28 नोव्हेंबर 2019
पूर्व परीक्षा निकाल Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *